Самоврядування СЗШ №100

Фінансові звіти за ІІ квартал 2018 року


Фінансові звіти за І квартал 2018 року 

Кошторис СЗШ №100 м. Львова на 2018 рік

Про підручники для учнів 5-х класів

на 2018 2019 н. р.

Статут СЗШ №100 м. Львова

 

Звіт про надходження коштів

СЗШ №100 м. Львова


 

 

 

Органи колегіального управління школою

   Органами колегіального управління школою є загальні збори трудового колективу, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках. їх діяльність координується залежно від потреб колективу і завдань школи.

   Загальні збори трудового колективує вищим колегіальним органом громадського самоврядування школи. На зборах затверджують статут школи, вносять корективи, розробляють напрями розвитку школи, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, здійснюють пошуки додаткового фінансування для зміцнення матеріально-технічної бази. 

 Кожна школа на основі типового Статуту з урахуванням соціальних, економічних, національних та регіональних особливостей розробляє свій статут. 

   Статут школи — сукупність нормі правил життя колективу з урахуванням його особливостей і перспектив розвитку. 

   Він не повинен суперечити основним державним документам про школу, обмежувати права учасників навчально-виховного процесу (вчителів та учнів). Затверджується її засновником та реєструється відповідним органом державного управління освітою.
   Раду школи обирають на загальних зборах школи. 

   Рада школи — орган колегіального управління шкільними справами, вирішення найважливіших питань щодо удосконалення навчально-виховного процесу. 

   До складу ради обирають представників педколективу, учнів II та III ступенів, батьків (або осіб, які їх замінюють) і громадськості. Очолює її директор школи. На чергових виборах склад ради оновлюють не менш ніж на третину. 
   Рада школи займається управлінськими проблемами, а саме: вона реалізує рішення загальних зборів шкільного колективу; представляє інтереси школи в державних і громадських органах, забезпечує соціальний захист неповнолітніх; визначає зміст, методи, форми організації навчання й виховання; погоджує режим роботи школи; контролює витрату бюджетних асигнувань на школу, формує власний матеріальний фонд школи; заслуховує звіти про роботу директора, його заступників, учителів; захищає працівників школи й адміністрацію від необґрунтованого втручання в їх професійну та посадову діяльність.
     Педагогічну раду створюють для розгляду складних питань організації навчального процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів. До її складу входять учителі, вихователі груп подовженого дня, адміністрація школи. Очолює її директор школи. 

Роботу педагогічної ради планують у довільній формі відповідно до потреб школи. Члени ради мають право виносити на її розгляд усі питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але вона повинна збиратися не менше чотирьох разів на рік. 

Нараду при директорі використовують для вирішення термінових питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу (аналізу успішності учнів, дисципліни в школі, для організації позакласної діяльності). Інколи нарада розглядає роботу окремих учителів, виконання стандартів освіти тощо. Участь у них є обов'язковою для викладачів, адміністрації. Періодичність проведення визначає директор школи. 

Наради при заступниках директора розглядають поточні проблеми, що стосуються їх адміністративної компетенції. Періодичність проведення визначається планом роботи школи. 

Управлінська діяльність адміністрації школи 

   Управління сучасною школою є складною системою з багатьма внутрішніми взаємозв'язками. Його ефективність багато в чому залежить від правильного розподілу обов'язків в адміністрації школи, до якої належать директор, заступники з навчальної, виховної, наукової та господарської роботи.
Директор школи Титар Василь Андрійович відповідає за: 

 • забезпечення школи кадрами, прийом на роботу і звільнення з роботи педагогічного та обслуговуючого персоналу школи; організацію та проведення атестації учителів; підготовку та проведення педагогічних рад, нарад за участю директора; правильне складання річного плану роботи школи і плану її перспективного розвитку; підготовку школи до нового навчального року; належне ведення особових справ; дотримання єдиних педагогічних вимог у школі, режиму навчальних занять; створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня працівників школи; організацію і якість навчально-виховної роботи серед учнів, зміцнення їх здоров'я та фізичний розвиток; забезпечення належного фінансово-господарського стану школи. 

Безпосередньо керує: 

 • роботою заступників із навчально-виховної роботи, заступника з адміністративно-господарської роботи; роботою шкільної ради, педагогічної ради та педагогічного колективу; роботою бібліотеки школи. 

Звітує : 

 • про організацію, здійснення та результати навчально-виховної роботи і стан матеріально-технічного забезпечення школи перед органами управління освітою та іншими вищими владними органами. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Ханас Галина Олексіївна відповідає за: 

 • правильне планування та організацію вивчення навчальних предметів у 5- 11 класах; своєчасне складання й коригування розкладу уроків; виконання навчальних планів і програм у 5- 11 класах; ведення класних журналів, журналів гурткової роботи у 5— 11-х класах; вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів 5 – 11 класів школи; проходження вчителями курсової підготовки; складання документів для нарахування заробітної плати вчителям та іншим педагогічним працівникам школи, зв'язок з бухгалтерією з питань виплати зарплати педагогічним працівникам школи; підготовку та проведення ДПА; створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі; організацію роботи з учнями та їхніми батьками. 

Безпосередньо керує: 

 • роботою вчителів природничо-математичного циклу, іноземних мов, зарубіжної літератури, фізичного виховання, Захисту Вітчизни, основ здоров’я 5—11-х класів; роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів. 

Здійснює контроль за: 

 • роботою вчителів навчальних предметів, які викладають у 5 – 11 класах; станом успішності учнів 5—11-х класів, роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів; роботою предметних гуртків; роботою навчальних кабінетів. 

Звітує: 

 • перед директором і педагогічною радою (про організацію, здійснення й результати навчальної роботи); перед батьківською громадськістю та органами управління освітою. 

Погоджує свою діяльність із директором школи, з іншими заступниками директора, з методичним центром управління освіти ДГП ЛМР та інспекторами відділу освіти. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Гаврилик Богдана Євгенівна відповідає за: 

 • правильне планування та організацію вивчення навчальних предметів у 5- 11 класах; ведення статистичних звітів по школі; виконання правил техніки безпеки в школі та оформлення документів з охорони праці; роботу методичної ради та методичних об'єднань у школі, проведення методичних днів та тематичних декад; підготовку та проведення методичних заходів вчителями школи; здійснення контролю за відвідуванням учнями школи, охопленням дітей загальною середньою освітою; організацію та облік працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів; наповнення сайту  школи та передачу інформації на сайт району; створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі. 

Безпосередньо керує: 

 • роботою вчителів української мови та літератури, історії та суспільствознавства, предметів естетичного циклу 5—11-х класів. 

Здійснюєметодичний супровід навчально-виховного процесу; контроль за якістю проведення методичних заходів; за веденням документації з охорони праці, роботою класних керівників щодо відвідування учнями школи. 

Звітує: 

 • перед директором і педагогічною радою (про організацію, здійснення й результати методичної роботи, стан ОП у школі, відвідування учнями школи), перед батьківською громадськістю та органами управління освітою. 

Погоджує свою діяльність із директором школи, з іншими заступниками директора, з навчально-методичним центром Управління освіти ДГП ЛМР та спеціалістами відділу освіти.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Капина Ганна Григорівна відповідає за: 

 • організацію навчально-виховної роботи з учнями 1—4-х класів; виконання навчальних програм і календарних планів учителями початкових класів; ведення шкільної документації у 1 – 4 класів у школі; вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів 1 – 4 класів школи; підготовку звітних документів по школі, складання документів для нарахування заробітної плати вчителям початкових класів та іншим педагогічним працівникам школи, зв'язок з бухгалтерією з питань виплати зарплати педагогічним працівникам школи; організацію обліку дітей і підлітків 6(7)—18-річного віку у мікрорайоні школи; створення сприятливого морально-психологічного клімату в педагогічному колективі; організацію роботи з учнями початкових класів та їхніми батьками; роботу вихователів груп продовженого дня (ГПД). 

Безпосередньо керує: 

 • роботою вчителів 1—4-х класів; роботою класних керівників початкових класів з питань організації навчально-виховної діяльності учнів; роботою методичного об'єднання у початковій школі; діяльністю вчителів початкових класів щодо організації виховної роботи в початкових класах. 

Здійснює контроль за: 

 • роботою вчителів 1 – 4 класів щодо організації навчально-виховного процесу; станом успішності учнів 1—4-х класів і відвідуванням ними уроків; навчальним навантаженням учнів 1—4-х класів; дотриманням у школі єдиних педагогічних вимог, режиму навчальних занять; виконанням санітарно-гігієнічних норм, правил з охорони праці, пожежної безпеки під час проведення виховних заходів за межами навчального закладу для учнів початкових класів. 

Звітує: 

 • перед директором і педагогічною радою відділом освіти та іншими органами про організацію, здійснення й результати навчально-виховної  роботи у початковій школі. 

Погоджує свою діяльність із директором школи, з іншими заступниками директора, з навчально-методичним центром Управління освіти ДГП ЛМР та спеціалістами відділу освіти.

 

Заступник директора з виховної роботи Батюк Мар’яна Володимирівна відповідає за: 

 • планування, організацію та облік виховної роботи з учнями 5 – 11 класів; роботу методичного об'єднання класних керівників; підготовку та проведення загальношкільних заходів (свят, вечорів, диспутів, естафет, конкурсів тощо); організацію відвідування учнями позашкільних навчально-виховних закладів, музеїв, театрів, їхньої участі в екскурсіях тощо; організацію вивчення, узагальнення й поширення перспективного досвіду виховної роботи; забезпечення дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм під час проведення виховних заходів, робіт; оформлення документів з дитячого травматизму. 

Безпосередньо керує: 

 • діяльністю класних керівників щодо організації виховної роботи в 5 – 11 класах; проведенням загальношкільних заходів, традиційних свят і заходів за планами органів влади; роботою методичного об'єднання класних керівників. 

Здійснює контроль за: 

 • виконанням планів виховної роботи класними керівниками; проведенням спортивно-масової діяльності, військово-патріотичної та краєзнавчої роботи; виконанням санітарно-гігієнічних норм, правил з охорони праці, пожежної безпеки під час проведення виховних заходів; якістю проведення класних годин, позашкільних та позакласних заходів; якістю ведення документації з виховної роботи. 

Звітує: 

 • перед директором, педагогічною радою, відділом освіти та іншими органами про організацію та здійснення виховної роботи в школі. 

Погоджує свою діяльність із директором школи, з іншими заступниками директора, з методичним центром Управління освіти ДГП ЛМР та інспекторами відділу освіти.

 

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи Громоцький Ярослав Микитович 

Відповідає за: 

 • збереження будівлі та шкільного майна; матеріально-технічне забезпечення навчального процесу (освітлення, опалювання, водопостачання, наявність належного обладнання й устаткування); чистоту і порядок у шкільному приміщенні; організацію чергування технічного персоналу; розподіл обов'язків між технічними працівниками школи; організацію поточного ремонту шкільної будівлі та класних кімнат; дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі; інвентаризацію шкільного майна та шкільних кабінетів; складання документації для нарахування зарплати техперсоналу; виконання заходів щодо розширення господарської самостійності школи, своєчасне укладання необхідних угод; дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологічного, енергетичного обладнання; дотримання норм пожежної безпеки в школі; справність засобів пожежогасіння. 

Керує: 

 • роботою технічного персоналу щодо прибирання шкільних приміщень; роботою охоронців та робітників школи; господарською діяльністю школи; роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території школи. 

Погоджує свою діяльність із директором школи, заступниками директора, з інженерно-технічним наглядом відділу освіти, бухгалтерією. 

Здійснює контроль за: 

 • роботою всіх працівників технічно-обслуговуючого персоналу школи; збереженням матеріально-технічного устаткування в кабінетах; дотриманням санітарно-гігієнічних норм у приміщенні школи, раціональністю витрат матеріалів та коштів школи.

Органи громадського самоврядування 

   З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв'язку, поточного коригування управлінських рішень у навчальному закладі діють органи громадського самоврядування учнів (учнівський парламент школи (класу), учителів (профспілковий комітет галузевої та вільної профспілки, методична рада), батьків (батьківський комітет школи (класу), повноваження яких визначає статут школи. Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють діалогізації взаємин з адміністрацією.
   Учнівський парламент школи (класу). Він є найавторитетнішим органом учнівського самоврядування, склад якого обирають на учнівських зборах школи (класу). Його діяльність є свідченням реалізації права учнів на участь в управлінні школою, захист своїх прав. Школа визнає повноваження представників учнівського парламенту, надає їм необхідну інформацію, сприяє участі у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчання, різноманітних видів діяльності і дозвілля учнівського колективу. 

Профспілковий комітет. Відповідно до законодавства персонал школи (педагогічний, адміністративно-господарський, медичний, навчально-допоміжний, обслуговуючий) має право вільно об'єднуватись у профспілки. Адміністрація школи погоджує з профспілковими комітетами штатний розклад, навчальне навантаження, умови праці персоналу, укладає угоди про охорону праці, повідомляє про скорочення робочих місць (не менш ніж за три місяці). 

Методична рада. Є колегіальним органом педагогічних працівників, обов'язок якого — сприяти розвитку та удосконаленню методики навчально-виховного процесу, професійної майстерності і творчого зростання вчителів і вихователів. Вона аналізує та обирає найоптимальніші варіанти змісту освіти (навчальних планів, програм, підручників), форм і методів навчально-виховного процесу, способів їх реалізації, організовує роботу з підвищення кваліфікації педпрацівників, вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду. 

Батьківський комітет школи (класу). Є органом батьківського самоврядування, склад якого обирають на батьківських зборах. Метою його діяльності є сприяння виконанню статутних завдань школи, забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів та надання допомоги сім'ї у вихованні й навчанні дітей. Комітет діє згідно з тимчасовим положенням, його рішення, які мають рекомендаційний характер, обов'язково розглядає адміністрація школи. Батьківський комітет зобов'язаний дотримуватися статуту школи, виконувати рішення, розпорядження адміністрації щодо організації навчально-виховного процесу, захищати учнів від будь-яких форм фізичного та психічного насилля, пропагувати здоровий спосіб життя. 

Свої зусилля здебільшого він спрямовує на розвиток матеріально-технічної бази, фінансове забезпечення школи, сприяння роботі учнівських об'єднань за інтересами.


Наша школа

Кількість учнів              857

Кількість класів            31

Кількість вчителів       65

             з них: категорії «спеціаліст» – 12

                      спеціалістів ІІ категорії  – 9

                       спеціалістів І категорії  – 7

             спеціалістів вищої категорії – 37

Учителі, які мають звання:

Старший учитель  – 20

Учитель-методист – 7

Психолог-методист – 1